ANBI
Onze kerk is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en heeft hierdoor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften voor onze kerk, diaconie en Streekgemeente Oost-Groningen zijn fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst kent aan alle kerken en diaconieën een eigen RSIN nummer toe, dat u bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting kunt vermelden. De kerken van Oostwold en Nieuwolda zijn in 2018 gefuseerd. U treft hieronder de officiële vermeldingen zoals geregistreerd bij de Belastingdienst.

A. Algemene gegevens van de kerk
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold
RSIN nummer: 825743539

Kerkgebouwen
Adres kerkgebouw: Goldhoorn 8
Postcode/plaats: 9682 XN Oostwold

Adres kerkgebouw: P.G. Cremerstraat 14
Postcode/plaats: 9944 AN Nieuwolda

Contactgegevens van de kerk
Website adres: www.pg-nieuwolda-oostwold.nl
E-mailadres: lineke_hut@hotmail.com
Postadres: De Kamp 23
Postcode/plaats: 9944 CB Nieuwolda

B. Algemene gegevens van de diaconie
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold
RSIN nummer: 825762534

Contactgegevens van de diaconie
Website adres: www.pg-nieuwolda-oostwold.nl
E-mailadres: kkasper@hbcg-owp.nl
Postadres: Langeweg 2
Postcode/plaats: 9682 XR Oostwold

De Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold is op 1 mei 2018 ontstaan door een fusie/samenvoeging van de Protestantse Gemeente te Oostwold, de Hervormde gemeente te Nieuwolda en de Gereformeerde kerk te Nieuwolda. Onze geloofsgemeenschap behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven 'een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten'. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 van de kerkorde).

De Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De diaconie van de gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

C. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad telt ten minste vier leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het vermogen van de kerk van Oostwold is door de fusie samengevoegd met dat van de kerk van Nieuwolda. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Het college van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college van diakenen bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

D. Doelstelling/visie/beleidsplan
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de kerkelijk werker is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en de diaconie, en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de kerkelijk werker verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke en diaconale activiteiten vinden plaats. In de kolom Begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Vanaf 2018 zal een gezamenlijke staat van baten en lasten worden gepresenteerd.

Klik hier voor de baten en lasten van de kerk van Nieuwolda-Oostwold (2018)
Klik hier voor de baten en lasten van de diaconie van Nieuwolda en Oostwold (2018)

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente of de diaconie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente en van de diaconie.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke en diaconale bezittingen.

www.000webhost.com